Klauzula Informacyjna

Wypełniając obowiązki określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 2016 r., L. 119, poz. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kazimierza Dolnego, ulica Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, e-mail: um@umkd.pl; 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych adres e-mail: iod@umkd.pl; 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu organizacji oraz przeprowadzenia KAZIMIERSKIEGO FESTIWALU WINA. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

            a) niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą       (art.6 ust.1 lit. b RODO);

            b) zgoda osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit. a RODO). 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). 

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych;
b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym");
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) przenoszenia danych osobowych;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia. Niepodanie tych danych skutkuje niemożliwością jej zawarcia. Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody wyrażonej przez Panią/Pana na przetwarzanie.

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych